Salg og leveringsbetingelser

1. Tilbud

Et af sælger afgivet tilbud er bindende i 4 uger fra tilbuddets datering, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Såfremt intet er nævnt i tilbud, er leverancen altid excl. emballage. I tilfælde af mellemsalg tages forbehold for leveringstidspunktet.

Såfremt der sker ændringer af moms eller afgifter eller gennemføres regeringsforanstaltninger eller lovgivning her eller i udlandet, som påvirker prisen, har sælger ret til med omgående virkning og uden varsel at regulere tilbudsprisen i overensstemmelse hermed.

Når tilbuddet er accepteret af køber, fremsender sælger ordrebekræftelse. Sælger kan i ordrebekræftelsen forlange, at køber stiller tilfredsstillende sikkerhed for betalingen eller kan kreditforsikres.

2. Leveringstid og forsinkelse

Er leveringstiden aftalt, gælder denne med forbehold af force majeure(*), herunder arbejdskonflikt, brand, strejke, lockout, transportuheld, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, almindelig vareknaphed, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, valutarestriktioner, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Skyldes en forsinkelse force majeure eller lignende omstændigheder, forlænges leveringstiden i samme omfang som forsinkelsen. Hvis sælger er skyld i at leveringstiden ændres, kan køber ikke gøre følgeomkostninger gældende overfor sælger.

Hvis køber er skyld i, at leveringstidspunktet udskydes, forbeholder sælger sig ret til at fakturere leveringen til den dato leveringen oprindelig skulle ske. Meromkostninger som følge af købers forsinkelse betales af køber. Hindrer force majeure (*) eller lignende aftalens opfyldelse mere end 6 måneder, kan begge parter annullere aftalen.

3. Leveringssted og forsendelse

Alle varer leveres Ex works incoterms 2000. Hvis der er aftalt fragt, vil der, medmindre andet er aftalt, sendes ufranko med normalt Danske Fragtmænd til den leveringsadresse, der er angivet på ordrebekræftelsen. Paller, rammer og anden nødvendig emballage faktureres til køber. Denne emballage kan efter aftale leveres tilbage og vil blive krediteret til gældende satser.

4. Råvare leveret af køber

Sælger forbeholder sig ret til helt eller delvis at afvise materialer og råvarer leveret af kunden, såfremt disse er beskadiget eller ligger udenfor det aftalte toleranceområde. Ligeledes vil materiale, der leveres med en uren overflade, som følge af rust, smuds eller lignende, der ikke normalt forekommer på materialet, blive afvist.

I tilfælde af, at emner der er produceret ved en automatisk proces, senere kasseres, af grunde, der kan henføres til mangler eller fejl ved udgangsmaterialet, skal køber afholde alle fremstillingsomkostninger, herunder også for de kasserede emner. Som eksempel vil spild og kasserede emner i produktionen, fremstillet af råvarer leveret af køber, være for købers risiko.

5. Godkendelser og afprøvning

Med mindre andet er skriftlig aftalt, er det købers ansvar, at de leverede produkter overholder gældende regler og foreskrifter. Kræves der specielle afprøvninger eller godkendelser, er disse ikke inkluderet i leveringsomfanget, medmindre dette fremgår af tilbud og ordrebekræftelse.

6. Betaling

Alle leverancer, herunder delleverancer, betales netto kontant senest 8 dage efter levering, medmindre andet aftales. Ved specialproduktioner kan sælger kræve forudbetaling. Hvis en leverance er ukomplet eller behæftet med mindre mangler, men dog brugbar, berettiger dette ikke køberen til at tilbageholde et større beløb end svarende til værdien af den fejlbehæftede del af leverancen. Ved betaling efter forfaldsdagen, pålægges rente iht. renteloven.

7. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til solgte varer forbliver hos sælger, indtil hele købesummen er betalt, i det omfang et ejendomsforbehold er gyldigt efter den til enhver tid gældende lovgivning herom. 8. Reklamation og mangler Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen.

Mangler, der kan konstateres ved modtagelsen af leverancen, skal skriftligt gøres gældende overfor sælger snarest muligt, dog senest 8 dage fra leveringsdagen.

Sælger er i øvrigt ansvarlig for mangler, der konstateres og påberåbes inden 6 måneder efter leveringen, i det omfang manglerne kan henføres til fejl i forbindelse med fremstilling af produktet. Efter sælgers valg ombyttes eller udbedres manglerne ved den fejlbehæftede leverance.

Mangel afhjælpningen finder sted, hvor sælger skønner det hensigtsmæssigt. Sælger har intet ansvar for driftstab, avancetab, eller andre indirekte tab og følgeomkostninger, eksempelvis forsendelse til og fra det oprindelige leveringssted i forbindelse med ombytning eller afhjælpning af fejlbehæftede leverancer.

Eksempelvis dækkes ikke omkostninger, hvor køber har udført overfladebehandling eller foretaget montage af og på emner, før reklamationen opdages.

8. Produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, for så vidt skaden indtræffer, mens leverancen er i købers besiddelse. Sælger er ej heller ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller monteres af ham eller på produkter, hvori sådanne indgår.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter det foranstående.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skader, som påstås forårsaget ved leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger søges afgjort i overensstemmelse med punkt 9.

9. Tvister

Uoverensstemmelser mellem køber og sælger afgøres efter dansk domstol ved retten i Viborg.